Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Mentale og taktiske ferdigheter

I kapitelet om mentale og taktiske ferdigheter er det valgt å legge flere egenskaper enn de rent sportslige. I tillegg til rent idrettslige krav krever en utvikling gode holdning - og verdiforankringer.

Verdier og holdninger

Det er viktig å tidlig innarbeide gode grunnholdninger. Orientering er en utendørsidrett og det må oppfattes som positivt å oppholde seg ute i naturen. Utøveren skal forstå at det er et privilegium å løpe orientering og ha en positiv opplevelse av å være i orienteringsmiljøet. Klubbene bør stimulere til at utøverne blir selvdrevne og tar ansvar for seg selv, andre og klubbens aktiviteter.
Det skal oppfattes som positivt å bidra i klubbmiljøet.

Utøverne skal innarbeide gode holdninger til tobakk, alkohol og dop både på og utenfor arenaen.

Utøveren skal ha gode sportslige holdninger og kjenne idrettens regelverk.
Naturen er vår arena og utøveren skal vite at vi er gjester. Vi skal behandle vår arena med respekt og forstå de regler som gjelder for ferdsel i naturen.

Idrettsrettende mentale ferdigheter

Enkelte utøvere opplever å bli slått i o-løypa selv om treningsinnsats og prestasjonsevne tilsier at de skal være på høyde med konkurrentene. Dette kan skyldes at utøveren mangler mentale ferdigheter for å kunne gjennomføre optimale o-løp. Evnen til å tenke riktig og tenke riktig til riktig tid er ofte det som avgjør resultatlisten på elitenivå og sannsynligvis også prestasjonsnivået på lavere nivå.

Med mentale og taktiske ferdigheter i utviklingstrappa menes:
 • Riktige tanker for å styre egen atferd
 • Riktige tanker for å styre egne handlinger i stressede situasjoner
 • Riktige valg ut fra erfaring og informasjon fra kartet
 • Legge en taktikk på bakgrunn av egne styrker
 • Legge en strategi for å best gjennomføre et o-løp med lavest risiko for feil ut fra egne ferdigheter.
For at dette skal kunne oppnås må utøveren opparbeide nødvendig:
 • Kunnskap og erfaring fra varierte utfordringer
 • Konsentrasjon
 • Selvtillit
 • Trygghet
 • Stressmestring
 • Intuisjon

Riktige tanker for å styre vår atferd

For en eliteutøver er det mulig å løpe tilnærmet i maksimal hastighet igjennom hele løypa uten å gjøre tekniske feil. Det skyldes at utøveren har kontroll over egne tanker og handlinger til enhver tid.
God konsentrasjonsevne er sentralt for å kunne gjennomføre et o-løp. Utøvere som stadig tenker andre tanker enn å løse tekniske oppgaver vil gjerne oppleve å gjøre feil og bomme på postene.

Gjennomføring av et orienteringsløp krever at utøveren vet hva som er riktig fart til enhver tid. Selv om o-teknikken er godt utviklet gjør selv rutinerte o-løpere feil som gir tidstap. Å tilpasse farten til vanskelighetsgrad handler om å til enhver tid ha kontroll over egne handlinger. Dette krever konsentrasjon og forståelse av hva en selv behersker. Opptrening av konsentrasjonsevnen er lettere dersom utøveren har basiskunnskap om hva som styrer vår konsentrasjonsevne. Orienteringsforbundet ønsker gjennom utviklingstrappa å gi utøveren økt forståelse av hva som styrer våre handlinger.

Riktige tanker for å styre utøverens handlinger i stressede situasjoner

Mestring av orientering krever at utøveren tenker riktig i ulike stressituasjoner. I en viktig konkurranse eller stafettoppgjør vil stresset en utøver blir utsatt for øke. Stress kan oppstå på bakgrunn av egne eller andres forventninger, eller uvante situasjoner. Å lære seg tenke og handle riktig i slike situasjoner vil avgjøre prestasjonsevnen til utøveren.

Utviklingstrappa tar sikte på å gi utøveren forståelse av riktige tankeprosesser som vil gjøre utøveren trygg i ulike situasjoner. Et mål er å innarbeide riktig tanker og holdninger fra ung alder som vil bedre selvinnsikten og evnen til å kontroll over egne tanker i stressende situasjoner.

Riktige valg ut fra erfaring og informasjon fra kartet

En løypelegger vil ved hjelp av løypelegging utsette løperne for forskjellige utfordringer. Evnen til å bruke kartet til å løpe raskest mulig rundt løypen krever at en mengde handlinger er automatiserte. Det vil si at utøveren gjennomfører de handlinger som er nødvendig for å kunne orientere seg fram mellom postene uten å foreta bevisste valg. (intuitive valg) Dette krever at alle teknikker er godt innlært og beherskes meget godt.
Dette innbefatter at utøveren klarer å vurdere hva som er beste veivalg ut fra kart og terrengkunnskap, samt vurdering av egne styrker og svakheter. En løper på elitenivå har evnen til å vurdere hvilke teknikker og taktikker som til enhver tid vil gi rask løping og sikker orientering. Opptrening av disse evnene er en del av Utviklingstrappas progresjon.


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.
  Filer

  Ingen relaterte filer.