Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerrollen trinn 3 og 4 i utviklingstrappa

Trener for ungdom og junior (15-20 år)

Generelle viktige krav til ungdomstreneren:

  Ha kunnskap om ungdoms utviklingstrekk (fysisk, mentalt, sosialt og utviklingsmessig)
 • Ha kunnskaper om særtrekk ved dagens ungdomsidrett
 • Kjenne grunnleggende kriterier for valg av aktiviteter og organisering av idrett for ungdom

Spesifikt for orientering

Ha teoretisk kunnskap om orienteringsteknikk og metodikk og ferdigheter i anvendelse av denne kunnskapen i praktisk arbeid.

 • Det betyr f.eks. at en har kunnskaper om tilpasset opplæring av orienteringsferdigheter i orientering , kjenner metodiske prinsipper for god grunnopplæring og kan øvelser/deløvelser som inngår i denne metodikken.

Ungdom trenger generelt i idrett:

 • Kunnskaper om en idretts særtrekk, muligheter og regler
 • Etablere forhold til en idretts ulike miljøer og individer / grupper
 • Samhandling i egne grupper og med andre grupper for å utvikle sosiale ferdigheter
 • Kunnskaper om og praktisering av idrettens metoder for utvikling av ferdigheter, kvaliteter og egenskaper.
 • Idrettsmiljøer der fokus ligger på mestring og utvikling.
 • Nærhet til forbilder og rollemodeller som grunnlag for å etablere gode holdninger og utvikle identitet.
 • Idrettsmiljøer der balansen mellom egenstyring og grenser / frihet og ansvar er tydelig og praktiseres med stor grad av bevissthet.

Sentrale kvaliteter for treneren i den "utviklingsfokuserte" ungdomsidretten

 • reneren har kunnskaper om ungdoms behov, vekst, utvikling og modning og evne til å anvende slike kunnskaper i praktisk trenervirksomhet.
 • Kan fokusere på utvikling og mestring som overordnet aktivitetsmål framfor kortsiktig prestasjonstenking.
 • Legger vekt på læring av idrettens hovedelementer som grunnlag for utvikling av idrettslige ferdigheter, kvaliteter og egenskaper.
 • Har gode kunnskaper både om generelle og grunnleggende spesifikke treningsmetoder og teknikker og utvikling av viderekomne tekniske ferdigheter.
 • Har evne til å skape balanse mellom grenser og frihet / stille krav og gi muligheter.
 • Er svært bevisst på sin posisjon som rollemodell og legger vekt på å skape nærhet til viktige idrettslige rollemodeller.
 • Har og vil videreutvikle pedagogiske ferdigheter.
 • Veileder og følger opp utøvernes treningsarbeid slik at treningen blir variert, meningsfull, morsom og utviklende.
 • Er bevist på å lære utøvere å planlegge og systematisere trening med tanke på å se helten i treningsarbeidet.
 • Innfører bruk av treningsdagbok og følger opp bruken av denne.
 • Er bevisst på oppgavefokusert orientering slik at løperne har de ferdigheter som gir mestring ved overgangene mellom ungdomsløper og junior samt fra junior til senior.


trener og utøver diskuterer

Veilednings strategier i orientering

Trenerens fokus på trinn 3 og 4 i Utviklingstrappa

For at utøverne skal gis best mulig forutsetning for å utvikle seg som orienteringsløpere blir det sentralt i trenerrollen å kunne gi god og riktig veiledning med direkte oppfølging av utøveren, samtale og analysearbeid av det o-tekniske.

Treneren må være tilstede både på arena og i skogen slik at det er lettere å sette seg inn i utøvers utfordringer

Trenere på trinn 3 og 4 bør ha fokus på:

 • Å utvikle selvstendige utøvere (lære å stole på seg selv og bruke kartet og kompasset aktivt).
 • Tett oppfølging i skogen for å observere og rettlede
 • Variasjon i o-tekniske øvelser, vanskegrad, terrengvalg slik at utøvere utfordres på sitt nivå og opplever mestring og utvikling.

Veiledning, oppfølging og analyse av o-tekniske ferdigheter hos ungdom/juniorer

For å kunne gi best mulig treningsveiledning og oppfølging av en o-løper, må treneren på en eller annen måte få innblikk i hvordan utøveren tenker og orienterer. Utøveren må få hjelp til å lære av sine feil. Selv med dagens teknologi og bruk av GPS så forteller ikke de noe om det var f.eks. kartlesingen, kompassbruken eller konsentrasjonssvikt som var hovedårsaken til et tidstap på postene.

Ulike former for oppfølging og veiledning ute i terrenget

Alle utøvere må få mulighet til veiledning og oppfølging direkte i skogen / underveis i en o-teknisk treningsøkt, både i mindre grupper og individuelt. Gjennomtenkt organisering er viktig. Treneren må ha hovedansvaret, men vil være avhengig av hjelpetrenere, alt etter treningsgruppas størrelse.

«Skygge» og observere

 • Bidra til å skape forståelse og kunnskap til gode oppfølgingssamtaler
 • Gir gode muligheter til å lære bort og gi direkte undervisning i situasjonen ute i skogen og observere hva som bør vektlegges i det videre treningsarbeidet
 • Trener må være bevisst oppgaven/hensikten. Hvilken atferd vil du forsterke og hvordan gjør man dette best mulig for den enkelte utøver?
 • Ved «skygging» får treneren et godt bilde av ferdighetsnivå og kan gi individuell tilbakemelding, tilpasset utøvers ferdighetsnivå.
 • Løpere kan også følge opp andre løpere, dette for å skape en større bevissthet blant utøverne.

Samtalen

 • Samtalen og refleksjon av den o-tekniske treninga er viktig. Avslutt alltid treningsøkta med en kort oppsummering om hva vi lærte i dag.
 • Refleksjon vil alltid være det viktigste for å få fram hvilke tanker han eller hun har hatt underveis i «løypa».

Bruk av teknologi i analysearbeid

Bruk av elektronisk tidtaking (EKT) og GPS anbefales som hjelpemiddel i analysearbeidet for denne aldersgruppen. Fokus må ligge på hvorfor det gikk bra/ble tidstap og hvordan forbedre/forsterke. Trykk her for informasjon om riktig bruk av GPS og analyse. 

Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

  Filer

  Ingen relaterte filer.