Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Trenerrollen trinn 1 og 2 i utviklingstrappa

Trener for barn/yngre ungdom ( 11-14 år) 

Generelle viktige krav til barneidrettstreneren

Spesifikt for orientering

Ha teoretisk kunnskap om orienteringsteknikk og treningsmetoder og ferdigheter i anvendelse av denne kunnskapen i praktisk arbeid.

 • Det betyr f.eks. at en har kunnskaper om opplæring i nybegynnerferdigheter i orientering, kjenner metodiske prinsipper for god grunnopplæring og kan øvelser/deløvelser som inngår i denne metodikken.

Barn trenger generelt:

 • Varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger.
 • Varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet.
 • Stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne - sosial kompetanse.
 • Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå.
 • Idealer, gode og nære rollemodeller.

Sentrale kvaliteter hos trenere for barn/yngre ungdom:

 • Treneren legger vekt på å være tilrettelegger og aktivitetsleder
 • Treneren har kunnskaper om barns grunnleggende behov, vekst, utvikling og modning og evne til å anvende slike kunnskaper i praktisk trenervirksomhet.
 • Treneren skaper grunnlag for at barn kan oppleve mestring i ulike aktiviteter og sammenhenger ( f.eks. gjennom variasjon i aktivitetsvalg)
 • Treneren skaper grunnlag for at barn kan oppleve mestring i ulike aktiviteter og sammenhenger ( f.eks. gjennom variasjon i aktivitetsvalg)
 • Treneren har gode kunnskaper om generelle fysiske og mentalt utviklende aktiviteter.
 • Treneren legger vekt på å skape varige jevnaldringsgrupper (vektlegge trivsel, trygghet, langvarig tilhørighet)
 • Treneren har kunnskaper om utvikling av grunnleggende spesialferdigheter, kjenne til og kunne anvende viktige øvelser som stimulerer til og forsterker innslag av fri lek.
 • Treneren er bevisst på sin egen betydning som rollemodell og sørge for mulighet til nærhet til gode rollemodeller.
 • Treneren benytter kommunikasjonsformer som skaper tillit og trygghet.


Trener og utøver
Veiledningsstrategier i orientering

Trenerens fokus på trinn 1 og 2 i Utviklingstrappa

For at utøverne skal ha størst mulig forutsetning for å utvikle de ulike o-tekniske ferdighetene innen orientering, er god og riktig veiledning en viktig oppgave for treneren.

Trenere på trinn 1-2 bør ha fokus på:

 • Å skape trygghet og gradvis utvikle selvstendige utøvere (trygghet, lære å stole på seg selv og bruke kartet aktivt).
 • Tett oppfølging for å rettlede og forklare sammenhenger mellom kart og terreng.
 • Variasjon i øvelser og vanskegrad slik at utøvere utfordres på sitt nivå og opplever mestring.
 • Innlæring av orienterings teknikk krever konsentrasjon, maks 35 minutter på en treningsøkt anbefales for aldersgruppen. Bruk av «o-lek» som et pedagogisk verktøy anbefales i kombinasjon med fysisk aktivitet.

Veiledning, oppfølging og analyse av o-tekniske ferdigheter hos barn og unge.

For å kunne gi best mulig treningsveiledning og oppfølging av en o-løper, må treneren på en eller annen måte få innblikk i hvordan utøveren tenker og orienterer. Utøveren må få hjelp til å lære av sine feil. Selv med dagens teknologi og bruk av GPS så forteller ikke de noe om det var f.eks. kartlesingen, kompassbruken eller konsentrasjonssvikt som var årsaken til et tidstap på postene.

Ulike former for oppfølging og veiledning ute i terrenget

Alle utøvere må få mulighet til veiledning og oppfølging direkte i skogen / underveis i en o-teknisk treningsøkt, både i mindre grupper og individuelt. Gjennomtenkt organisering er viktig. Treneren må ha hovedansvaret, men vil være avhengig av hjelpetrenere, alt etter treningsgruppas størrelse.

Organiseringsformer

Stjerneorientering og små sløyfer med to til fire poster gjør at løperen er innom sentralpunktet med jevne mellomrom og kan få innspill /tilbakemelding fra treneren. Løperne kan spres mer og det o-tekniske utbyttet blir større.

«Skygge» og observere:

 • Bidra til å skape trygghet for de yngste/nybegynnere.
 • Gi gode muligheter til å lære bort og gi direkte undervisning i situasjonen ute i skogen og observere hva som bør vektlegges i det videre treningsarbeidet.
 • «Skyggeren» må være bevisst oppgaven/hensikten og må kunne stille de rette spørsmålene til utøveren.
 • Bestemme på forhånd hva som er viktig å se etter/ha fokus på.

Samtalen:

 • Samtalen og refleksjon av den o-tekniske treninga er viktig. Avslutt alltid treningsøkta med en kort oppsummering om hva vi lærte i dag.
 • Refleksjon vil alltid være det viktigste for å få fram hvilke tanker utøveren har hatt underveis i «løypa».
 • Analyse av orienteringsløp: Dette krever en viss rutine. Det kan være vanskelig for en ung utøver å analysere hva som har gått bra og hva som kan forbedres på egenhånd. Dette kan treneren bidra med gjennom en god samtale etter et løp.

Bruk av teknologi

Bruk av elektronisk tidtaking (EKT) kan anbefales som hjelpemiddel i analysearbeidet for denne aldersgruppen. Fokus må ligge på hvorfor det gikk bra/ble tidstap og hvordan forbedre/forsterke.


Klikk her for å se nivåstigen 
hos Norges Orienteringsforbund. 


Klikk her for å gå til forsiden for utviklingstrapp orientering.

  Filer

  Ingen relaterte filer.