Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Innledning

Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere innen ulike idretter.

Foto: Norges Orienteringsforbund
Foto: Norges Orienteringsforbund

Endelig utforming av den idrettslige praksis for unge utøvere  skje innen den enkelte særidrett med grunnlag i spesifikke utviklingstrapper utformet av særidrettenes egne fagmiljøer for eksempel i samråd med Olympiatoppens fagavdelinger.

Unge idrettsutøveres utvikling over tid bestemmes i hovedsak av to forhold:

 1. Utøvernes arvelige (personlige) forutsetninger
 2. Forutsetninger i utøverens oppvekstmiljø

De arvelige (genetiske) forutsetningene er de fysiske/fysiologiske og mentale/psykiske egenskapene som utøveren bringer med seg inn i trenings/utviklingsmiljøet. De miljømessige forutsetningene er utøverens egen trenings-mengde, treningskvalitet og livsførsel, rammebetingelser som anlegg, klima og reisetid til og fra trening, samt de verdier, holdninger og kompetanse som utøverne møter hos familie, blant venner, på skolen og internt i idretten hos trenere og ledere.

Betydningen av arvelige og miljømessige faktorer i forhold til prestasjonsutvikling over tid vil variere fra idrett til idrett, men uansett vil veien mot toppidrett være preget av mye og riktig trening, gode holdninger og sunn livsførsel i et utviklingsorientert idrettsmiljø.

Ettersom arvelige forutsetninger er noe utøveren bringer med seg inn i idretten, vil vi i første rekke omtale forhold utøveren møter i idrettsmiljøet. Med andre ord: Vår utviklingsfilosofi vil omtale sentrale verdier, holdninger og praktiske aktiviteter som unge utøvere møter i idrettsmiljøet og som kommer til å påvirke utøvernes idrettslige utvikling over tid.

Hovedfokus med tanke på utvikling i idrett kan framstilles i sju ulike utviklingsnivåer:

Utviklingsnivåene peker på hovedpunkter og det finnes ulikheter i utviklingstakt både med grunnlag i individuelle forskjeller og forskjeller mellom ulike idretter. Aldersgrupperingene som er oppgitt for de ulike nivåer er veiledende. Det er viktig å ha som bakteppe at unge utvikler seg ulikt både før og under puberteten. Dermed trenger ungdom ofte ulike utfordringer og stimuli og dermed ulik eller differensiert aktivitet/trening. I norsk idrett er utfordringer knyttet til differensiering store ettersom mye av aktiviteten for ungdom bestemmes ut fra hvilken konkurranse-aldersklasse de hører til i. Differensieringen overlates ofte til treneren og dette stiller store krav til treneres evne til å se ulikheter og tilpasse aktiviteter og trening.

Innholdet her vil i første rekke omtale elementer i periode 4, 5 og 6.

For å gjøre utfordringene i arbeidet med morgendagens utøvere tydelige, vil vi presentere vår utviklingsfilosofi med vekt på et utvalg av sentrale elementer innen norsk ungdomsidrett. 

 • Langsiktighet
 • Mestringsorienterte miljøer
 • Hensiktsmessig variasjon
 • Ansvar for egen utvikling
 • Uorganisert og organisert aktivitet
 • Helhetsorienterte miljøer
 • Trenere og foreldre/foresatte

Klikk her for å lese om SENTRALE ELEMENTER innen norsk ungdomsidrett.

  Filer

  Ingen relaterte filer.